BIEGI DZIECI

REGULAMIN

4. Bieg Czekoladowy dla dzieci – Smak Lata

The Road to Challenge Poznań

Pod hasłem „Smacznie, zdrowo i bezpiecznie!

I. Organizatorzy: Centrum Medyczne DYNASPLINT, WSZYSTKOOBIEGANIU.PL

II. Data i miejsce zawodów:

Miejsce: Poznań, tereny wokół Jeziora Maltańskiego.

Start: Hotel HP Park Poznań nad poznańską Maltą, ul. Baraniaka 77 (dojście od strony Malta Ski),

Meta: przy trybunach Toru Regatowego, ul. Wiankowa 3 w Poznaniu

Termin: 23.06.2017 r., piątek. Start dzieci rozpocznie się około godz. 19:00 w odstępach czasowych.

Dystanse: 100 m (3 -5 lat), 300 m ( 6-8 lat), 600 m (dzieci w wieku 9 – 11 lat), 900 m (12 – 13 lat).

III. Cel imprezy:

– promocja i propagowanie walorów sportowo – rekreacyjnych wokół Jeziora Maltańskiego,

– integracja sympatyków i pasjonatów biegania,

– promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci,

– popularyzacja bezpiecznych zachowań dzieci na wakacjach.

IV. Warunki uczestnictwa:

Prawo startu mają dzieci, które do dnia 23. 06.2017 r. ukończą 3 rok życia oraz te, które w dniu zawodów będą mieć ukończone nie więcej niż 13 lat.

Każde dziecko przed startem musi zostać zweryfikowane w Biurze Zawodów (przy Hotelu Park nad poznańską Maltą) i posiadać podpisane oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do startu w Biegu (druk oświadczenia: Zgoda rodzica Bieg Czekoladowy).

Każdy zawodnik i rodzic lub opiekun prawny mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu i są zobowiązani do jego przestrzegania. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu.

V. Zgłoszenia:

Zgłoszenia i opłaty do Biegu są przyjmowane wyłącznie elektronicznie poprzez panel elektroniczny Plus Timing. Na liście startowej znajdą się tylko te dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni dokonali prawidłowej rejestracji i opłaty startowej poprzez elektroniczny panel zapisów.

Wstępnie ustalony limit uczestników Biegu Czekoladowego dla Dzieci wynosi 200 osób dla wszystkich biegów dla dzieci łącznie. Termin składania zgłoszeń oraz uiszczania opłat startowych upływa dnia 16.06.2017 r.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

VI. Opłaty startowe:

Wysokość opłaty startowej wynosi 15 zł. W ramach opłaty każde dziecko otrzyma:

– odlewany pamiątkowy medal na mecie,

– słodki poczęstunek i wodę na mecie,

– zabezpieczenie medyczne,

– ubezpieczenie NNW w podstawowym zakresie.

VII. Klasyfikacja:

Wszystkie dzieci na mecie otrzymają medal (taki sam jak uczestnicy Biegu Głównego i Marszu Nordic Walking) i słodką niespodziankę. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej (chłopcy i dziewczynki).

VIII. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu dla dzieci obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.

Uczestnik i rodzic lub opiekun prawny ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu dla dzieci.

IX. Postanowienia końcowe:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

Uczestnik i rodzic lub opiekun prawny akceptując Regulamin wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku oraz udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji. Dzieci muszą znajdować się pod stałą opieką dorosłego opiekuna prawnego. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

Reklamy