Regulamin

REGULAMIN

  1. Bieg Czekoladowy – Smak Lata

The Road to Challenge Poznań

 

Pod hasłem „Smacznie, zdrowo i bezpiecznie!”

I. Organizatorzy: Centrum Medyczne DYNASPLINT, WSZYSTKOOBIEGANIU.PL

II.  Miejsce, termin, dystans:

Miejsce: Poznań, tereny wokół Jeziora Maltańskiego.

Start: Hotel HP Park, ul. Baraniaka 77, Malta w Poznaniu.

Meta: przy trybunach Toru Regatowego, ul. Wiankowa 3 w Poznaniu.

Termin: 23.06.2017 r., piątek. Start Biegu Głównego 5 km o godzinie 19:30, start Marszu Nordic Walking 5 km o godzinie 19:40.

Dystans: Bieg Główny 5 km, Marsz Nordic Walking 5 km, biegi towarzyszące dla dzieci 100/300/600/900 m (szczegóły w Regulaminie Biegu dla Dzieci).

Trasa wytyczona wokół Jeziora Maltańskiego

III. Cel imprezy:

– popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz nordic walking jako najprostszych i najzdrowszych form ruchu i zasad fair-play,

– promocja i propagowanie walorów sportowo – rekreacyjnych wokół Jeziora Maltańskiego,

– integracja sympatyków i pasjonatów biegania,

– promocja zdrowego stylu życia,

IV. Limity czasu:

Bieg Główny 5 km – 60 minut. Zawodnicy, którzy po upływie 60 minut nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy tacy nie będą sklasyfikowani.

Marsz Nordic Walking 5 km – 70 minut. Zawodnicy, którzy po upływie 70 minut nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania marszu i zejścia z trasy. Zawodnicy tacy nie będą sklasyfikowani.

V. Warunki uczestnictwa w Biegach Głównych 5km i Marszu Nordic Walking 5km:

W Biegu Głównym oraz Marszu Nordic Walking prawo startu mają zawodnicy, którzy w roku 2017 ukończą minimum 14 lat. Każdy zawodnik przed startem musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów i posiadać w tym celu dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja). Warunkiem dopuszczenia zawodnika będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu lub Marszu.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z trasą biegu i marszu, Regulaminem  i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu. Uczestnicy poniżej 18. roku życia muszą posiadać pisemne Oświadczenie Rodzica podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu lub Marszu.

VI. Zgłoszenia:

Zgłoszenia i opłaty do Biegu i Marszu są przyjmowane wyłącznie elektronicznie poprzez panel zapisów Plus Timing. Na liście startowej znajdą się tylko osoby, które dokonały prawidłowej rejestracji oraz dokonały opłaty startowej poprzez elektroniczny panel zapisów.

Termin składania zgłoszeń oraz uiszczania opłat startowych upływa dnia 18.06.2017 r. (do godziny 24.00).

Możliwość przepisania numeru startowego, uzupełnienie i poprawa przesłanego formularza zgłoszeniowego możliwe do dnia 16.06.2017 r.

Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał opłaty startowej oraz ma nadany numer startowy.

 

VII. Limit uczestników:

Wstępnie ustalony limit uczestników 4. Biegu Czekoladowego – Smak Lata wynosi 750 osób dla Biegu Głównego oraz 100 osób dla Marszu Nordic Walking.

Organizator przewiduje dodatkową pulę numerów do rozdysponowania według własnego uznania

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Biegu lub Marszu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

VIII. Opłaty startowe

Wysokość opłaty startowej dla Biegu Głównego 5 km oraz Marszu Nordic Walking 5 km ustala się następująco:

35 zł – od 21 marca do 21 kwietnia 2017 r.

40 zł – od 22 kwietnia do 21 maja 2017 r.

45 zł – od 22 maja do 18 czerwca 2017 r.

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, który zawiera:

– numer startowy z zamontowanym chipem do elektronicznego pomiaru czasu,

– poczęstunek na mecie,

– wodę na mecie,

– elektroniczny pomiar czasu,

– pamiątkowy medal dla wszystkich, którzy ukończą Bieg lub Marsz zgodnie z Regulaminem,

– opiekę medyczną na trasie Biegu,

– niespodziankę w pakiecie startowym ,

– ubezpieczenie NNW w podstawowym zakresie,

Nieodebrane pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.

 

IX. Biuro Zawodów:

Odbiór pakietów startowych w Centrum Medycznym DYNASPLINT w Poznaniu przy ulicy Słowiańskiej 36b w następujących terminach:

– środa 21.06.2017 r. – w godzinach 17.00 – 20.00

– czwartek 22.06.2017 r. – w godzinach 16.00 – 20.00

W dniu zawodów, w piątek 23.06.2017 r., będzie można odebrać pakiet w Biurze Zawodów (Hotel HP Park, ul. Baraniaka 77, Malta w Poznaniu ) w godzinach 17.30 – 19.00 tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym mailowym poinformowaniu Organizatora i uzyskaniu jego zgody przesłanej mailem. Adres mailowy: info@wszystkoobieganiu.pl.

X. Klasyfikacja.

Klasyfikacja Biegu Głównego:

klasyfikacja na mecie będzie dokonywana w oparciu o czas netto, oprócz 50 pierwszych zawodników na linii mety.

Mężczyźni :

OPEN (pierwszych trzech zawodników)

M 14 – 17 lat

M 18 – 29 lat

M 30 – 39 lat

M 40 – 49 lat

M 50 – 59 lat

M 60 lat i powyżej

Kobiety:

OPEN (pierwsze trzy zawodniczki)

K 14 – 17 lat

K 18 – 29 lat

K 30 – 39 lat

K 40 – 49 lat

K 50 – 59 lat

K 60 lat i powyżej

Klasyfikacja Marszu Nordic Walking:

OPEN kobiet (pierwsze trzy zawodniczki) i OPEN mężczyzn (pierwsi trzej zawodnicy).

XI. Nagrody

Nagrody – Bieg Główny 5 km

OPEN (kobiet i mężczyzn):

1 miejsce – trofeum + nagroda

2 miejsce – trofeum + nagroda

3 miejsce – trofeum + nagroda

Kategorie wiekowe:

1 miejsce – słodka niespodzianka

2 miejsce – słodka niespodzianka

3 miejsce – słodka niespodzianka

Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie są  nagradzani w kategoriach wiekowych.

Nagrody – Marsz Nordic Walking

OPEN (kobiet i mężczyzn):

1 miejsce – upominek

2 miejsce – upominek

3 miejsce – upominek

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg Główny lub Marsz Nordic Walking w limicie czasu,  otrzymają pamiątkowe medale, poczęstunek, wodę i będą uczestniczyć w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami od naszych Partnerów.

Nieodebrane podczas dekoracji nagrody będzie można odebrać do dnia 30 czerwca 2017 r. w Centrum Medycznym DYNASPLINT w Poznaniu przy ulicy Słowiańskiej 36b.

XII. Warunki uczestnictwa:

– podstawą odbioru pakietu startowego z numerem startowym jest podpisana przez zawodnika Karta Zgłoszeniowa, dokonanie opłaty startowej oraz okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18. roku życia do odbioru pakietu startowego konieczne jest wypełnienie warunków określonych w Regulaminie;

– organizator zaleca przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich, które potwierdzą brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu;

– zawodnicy startują na własną odpowiedzialność na podstawie podpisanego oświadczenia;

– w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika dla celów organizacji i przeprowadzenia Biegu oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika;

– warunkiem uczestnictwa w biegu osób, które nie ukończyły 18 roku życia, jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.

XIII. Względy bezpieczeństwa i zasady fair play:

– ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach i wózkach oraz ze zwierzętami,

– zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych uczestników oraz zaśmiecać trasę i jej otoczenie,

– zabrania się udziału w zawodach osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i środków dopingujących pod karą dyskwalifikacji dożywotniej w imprezach Organizatora oraz poinformowania odpowiednich organów i instytucji,

– uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego Regulaminu,

– Organizator zaleca uczestnikom zawodów wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.

XIV. Depozyt i zaplecze sanitarne:

Organizator zapewnia dostęp do toalet w Strefie Mety oraz do depozytu w Biurze Zawodów. Rzeczy z depozytu można  odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.

Uwaga! Osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność i Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

XV. Ochrona danych osobowych:

– dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator;

– przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 11obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje, w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością w której zamieszkuje, na liście startowej biegów oraz w wynikach zawodów publikowanych w internecie i w miejscu rozgrywania Biegu;

– uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;

– podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach.

XVI. Postanowienia końcowe:

– każdy zawodnik zobowiązany jest do udziału w Biegu lub Marszu z przypiętym z przodu numerem startowym. Zawodnicy bez numerów startowych będą usunięci z trasy przez służby porządkowe;

– wszelkie próby skrócenia trasy lub inne formy oszustwa (w tym bieg z numerem przypisanym do innej osoby) będą karane dyskwalifikacją oraz brakiem możliwości startu w kolejnych edycjach Biegu Czekoladowego oraz w innych biegach Organizatora,

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,

– przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu lub Marszu na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję do Organizatora na adres mailowy: info@wszystkoobieganiu.pl i po otrzymaniu maila potwierdzającego otrzymanie wycofania zgody.

– uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii, zapisu elektronicznego, wideo swojego wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji;

– ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora;

– pisemne protesty można składać w dniu zawodów do godziny 21:30.

Reklamy